RIF FODBOLDS - opdateret 25. februar 2021

privatlivspolitik

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i RIF Fodbold behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af RIF Fodbold.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af RIF Fodbold. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

RIF Fodbold er dataansvarlig – kontaktinformation
RIF Fodbold er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. RIF Fodbold kan kontaktes her: RIF Fodbold, Tvær Allé 8, 4100 Ringsted, CVR 33440057 Mail: formand@rif-fodbold.dk, www.rif-fodbold.dk.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i RIF Fodbold. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i RIF Fodbold hvilket omfatter:
 • Orientering om RIF Fodbolds aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad.
 • Turneringsplanlægning og –afvikling.
 • Registrering af score.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring banen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og topscorere på hjemmeside og i klubhuset.
 • administration, registrering og evt. offentliggørelse af spillere, vedrørende talenthåndtering, scouting og ved deltagelse i TOP-centre o.lign. talentaktiviteter.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i RIF Fodbolds bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af [1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af RIF Fodbold eller 2) interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor.] Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år samt voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af [registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt andre fodboldrelevante oplysninger.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
 • Forbund (DBU samt Lokalunion og/eller Divisionsforeningen).
 • DBU IT platforme, fx KlubOffice samt DBU CMS system.
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling, herunder oplysninger til klubbens bankforbindelse.
 • Politiet, når vi indhenter børneattester.
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT ved evt. løn/honorar.
Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af RIF Fodbold indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 10 år efterkalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.